REGISTRÁCIA    ║    ŠTARTOVNÁ LISTINA    ║   TRASA    ║    PROGRAM    ║    VÝSLEDKY

Informácie a pokyny k registrácii

 

MIESTO A ČAS ŠTARTU:

Miesto štartu a prezentácie: Trenčín - telocvičňa TJ Sokol
Prezentácia účastníkov: piatok 23.10.2020 od 19:00 hod do soboty 24.10.2020 do 5:45 hod
Štart: spoločný, 24.10.2020 o 6:00 hod

Štartovné: 38€/osoba

 

ŽIVÉ KONTROLY A OBČERSTVENIE:

24.10.2020 / 08:00 - 12:00

Živá kontrola na Inoveckej chate (km: 20,4)

Občerstvenie: vianočka s maslom / džemom, mastený chlieb, ovocie, slané a sladké pochutiny, teplý čaj, voda, ionťák

24.10.2020 / 10:00 - 16:00

Živá kontrola na Šport chate Bezovec (km: 40,5)

Občerstvenie: polievka (zeleninový vývar), ovocie, slané a sladké pochutiny, teplý čaj, voda, ionťák

24.10.2020 / 13:00 - 21:00

Živá kontrola na Duchonke - lesnícky park s altánkom (km: 60,3)

Občerstvenie: ovocie, sladke perniky, mastne chleby, salama, syr, caj, kava,  nealko pivo, kofola, coca-cola, napoj s chia,

24-25.10.2020 / 15:00 - 02:00

Živá kontrola v Kálnici - Bike park v priestoroch bufetu (km: 81,7)

Občerstvenie: polievka (zeleninový vývar), vianočka s maslom / džemom, mastený chlieb, ovocie, slané a sladké pochutiny, teplý čaj, káva, voda, ionťák

* Zmena občerstvenia je vyhradená

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ:

I. PODMIENKY ÚČASTI

1.) Podujatia Letecká stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený vo vínimočnom prípade a to po individuálnom posúdení. Na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Leteckej stovke a organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

2.) Podujatia Letecká stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke a uhradila štartovné.

3.) Účasť na podujatí Letecká stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

4.) Maximálny počet účastníkov je 150.

5.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Leteckú stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu stovkaletecka@gmail.com. Zaplatené štartovné sa nevracia, ale môže byť prenesené na iného účastníka. Toto treba organizátorovi taktiež oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na adresu stovkaletecka@gmail.com.

6.) Pred štartom je každý účastník povinný prejsť prezentáciou na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolný hárok (itinerár), náramok a prípadné inštrukcie.

II. POVINNÁ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Letecká stovka musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod IV. 8. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinného výstroja je:

  • 1 ks izotermická fólia
  • Čelová lampa s náhradnými batériami
  • Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
  • Reflexná vesta alebo reflexné pásky
  • Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
  • Pohár alebo hrnček s objemom minimálne 1,5 dl (odporúčame skladací/plastový, akceptujeme aj fľašu so širokým hrdlom)
  • Pero alebo fotoaparát (stačí aj v mobile) na zaznamenanie kontrolných hesiel na kontrolných bodoch
  • Vrecko na odpad (napr. obaly z gélov, jedla, liekov a pod.).
  • V prípade citlivosti na bodnutie hmyzom (alergie) je povinné vziať si so sebou antihistaminikum (plus ďalšie príslušné  prípravky)  a informovať vopred organizátora.

3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 23.10.2020 v telocvični TJ Sokol, Trenčín od 19:00 do soboty 05:45 hod.

2.) Štart Leteckej stovky je spoločný - 24.10.2020 o 06:00 hod.

3.) Trasy Leteckej stovky vedú po značených turistických chodníkoch (s výnimkou záverečného úseku z obce Beckov do Trenčína - tu vedie trasa po červenom cyklochodníku, trasa č.002 "Vážska cyklomagistrála") a sú presne vymedzené, účastníci sú povinní tieto trasy dodržiavať.

4.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

5.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov...) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

6.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

7.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnom hárku (itinerári).

8.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi!!!

9.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

10.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia bez nároku na vrátenie štartovného (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) Na trase podujatia sú umiestnené živé kontrolné stanovištia (obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom kontrolnej karty a webovej stránky Leteckej stovky. Na trase sa môže nachádzať minimálne jedno tajné kontrolné stanovište.

2.) Na každom živom kontrolnom stanovišti dostane účastník podujatia do príslušného políčka kontrolnej karty odtlačok razítka a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. V cieli zaznamenajú organizátori výsledný čas týmto istým spôsobom.

3.) Okrem živých kontrol budú na trase aj tzv. "neživé" kontrolné miesta. O ich počte a forme zaznamenania prechodu budú účastníci informovaný pred štartom. Zoznam a popis neživých kontrol bude uvedený aj v kontrolnej karte.

4.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (26 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na  určených kontrolných stanovištiach. V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

5.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite 26 hodín, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Leteckej stovky.

6.) Jeden chýbajúci zápis zo živej, alebo neživej kontroly (t.j. jedna chýbajúca kontrola) je penalizovaný pridaním 3 hodín k celkovému času (v prípade, že celkový čas spolu s touto penalizáciou prekročí časový limit pre celú trasu, následkom je DNF - účastník podujatie nedokončil).

7.) Dva a viac chýbajúcich zápisov zo živých, alebo neživých kontrol má za následok diskvalifikáciu účastníka - DSQ.

8.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka - DSQ.

9.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Leteckej stovky.

10.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom,  resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

11.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 25.10.2020, 09:00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 EUR. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.

V. OCHRANA PRÍRODY

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať aj v prostredí CHKO Biele Karpaty, na hranici územii s 5. stupňom ochrany a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Leteckej stovky.

3.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

      Mediálny partner:                                                 © Ivan Horniak